неделя, 12 март 2017 г.

Ал Фатиха


(Пророкът Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: “Невалидна е молитвата на онзи, който не прочете “Ал- Фатиха.” Затова “Сура Откриване” се произнася във всяка част на молитвата. Тя е най-горещото и съкровено обръщение към Аллах. Внея са намерили място някои от най-важните послания и напътствия на Корана - човек да се покланя единствено на Всевишния Аллах и да не очаква подкрепа и напътствие от друг освен от Него. Той е единственият Бог, достоен за възхвала и почит.)

1. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
2. Хвала на Аллах - Господа на световете,
3. Всемилостивия, Милосърдния,
4. Владетеля на Съдния ден!
5. Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
6. Насочи ни по правия път,

7. пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!

*******

1. BISMIL LAAHIR RAHMAANIR RAHEEM.
In the name of GOD, Most Gracious, Most Merciful

2. AL HAMDU LILLAHI RABBIL `AALAMEEN.
Praise be to GOD, Lord of the universe

3. AR RAHMAANIR RAHEEM.
Most Gracious, Most Merciful

4. MAALIKI YAWMID DEEN.
Master of the Day of Judgment

5. EYYAAKA NA`BUDU, WA EYYAAKA NASTA`EEN.
You alone we worship; You alone we ask for help

6. EH'DENAS SIRAATAL MUSTAQEEM.
Guide us in the right path

7. SIRAATAL LAZINA AN`AMTA `ALAYHIM; GHAYRIL
MAGHDOOBI `ALAYHIM WALADDAALEEN.
the path of those whom You blessed; not of those who have deserved wrath, nor of the strayers


Няма коментари:

Публикуване на коментар