четвъртък, 23 февруари 2017 г.

Окултният ученик - 4


Ученикът трябва всеки ден да отделя 20-30 минути за пеене. Развитието     на     дарбите     и способностите зависят от разположението към музиката. Да бъдеш смирен, добър, учен - и това е музика.

Само свободният човек може да слуша, да възприема и да прилага Словото.

Трябва да научите как и къде да давате: някъде всичко, някъде нищо.

Един ден ще разберете, че това, което сте придобили в школата, е истинска придобивка.

Когато ученикът разбере, че върви напред, здравето му се подобрява, умът му просветява, сърцето разширява и облагородява. Много пъти той ще се отклонява и отдалечава от правия път - това е неизбежно и естествено. Такива са земните пътища; те криволичат, извиват се, пак се изправят. Ученикът не бива да се плаши от това, а да разбира кога се отклонява, колко се е отклонил и да се върне в правия път. Така учи, придобива опитности и се развива.

Силата ви е в приложението. Каквито правила са дадени в лекциите, приложете ги.

Бялото Братство съществува от незапомнени времена; то е взело участие при създаване на света, на целия космос. Учениците на това братство са придобили знанието и любовта чрез усилена работа, а не по наследство.

Да живеете като души помежду си, това е задача, която всеки ученик трябва да разреши. Трудна задача, но постижима.

Вие изживявате света в себе си, затова не можете да бъдете свободни.

Не може да бъде ученик онзи, който се чувства чужд за всички.

Ученикът не се нуждае само от знания, но и от устойчив, добър характер, с нищо да не се подкупва.

Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува, свири, пее, чувства и мисли хубаво, постъпва благородно и красиво.

Какъв окултен ученик може да бъде онзи, който за нищо и никакво се гневи, обижда и не може да носи страдания? Като му кажат една обидна дума, той почва да разправя на всички около себе си, че са го обидили.
Това не е ученик.

Ученикът не се страхува и смущава от нищо. Той има вяра в себе си, в Бога и знае, че всичко може да преодолее.

Ако не изпълните това, което е казано в беседите, вие ще изгубите добрите условия, които ви са дадени; веднъж изгубени, тези условия не се връщат.

Като ученици на Окултната школа ще знаете, че има кой да се интересува от вас и кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези същества, които са готови всякога да ви помагат, са наречени "невидими помагачи". Благодарете на Бога за тези помагачи.

В мълчание се развиват много качества.

Работете върху себе си тихо и мълчаливо, без да тръбите какво правите и какво сте постигнали.

Като ученици на живота ще бъдете поставени в условия да ядете един или два пъти в седмицата. Затова още сега се подготвяйте за това време.

Когато окултният ученик заболее, не трябва да прибягва до лекар, защото болестта му е дадена като задача за разрешаване, да опита своя ум, сърце и воля.

За да не се спъва, ученикът се нуждае от вътрешна непреривна светлина на съзнанието.

Силата на ученика седи в приложение на великия закон - Любов към Бога и Любов към ближния.

Ученикът трябва да бъде учител само на себе си, няма защо да учи другите хора.

Ученикът неизбежно ще опита страданията, сиромашията, болестите - те са почивка за него.

Окултният ученик познава и разбира законите на природата и живее съобразно с тях. Познава тревите, цветята, билките, техните лечебни свойства и сам се лекува. Знае, че всяка болест си има причина, открива причината и отстранява болестта.

Ако някога се е присмял на някого за недъг или болест, тази болест ще го посети и него.

Хубаво е, като се движите между хората, да не ви смятат за смахнати, но да видят в лицето ви хора с висок морал, със знания, с хубава обхода, носители на нова светлина.

Ученикът трябва да знае произхода на всяко изкушение и да се предпазва от него.

Като греши, ученикът причинява вреда не само върху своя живот, но и върху цялото битие. Предаде ли се на човешката любов, той се излага на големи изпитания.

Който иска да напредва, той трябва да бъде свободен.

Какво ще кажат за него хората, това не бива да го смущава. Щом учи, той непременно ще прави и погрешки. За да не те критикуват, говори малко, но смислено.

Ученикът трябва вътрешно да е богат; богат по ум, по сърце, господар на себе си.

В Школата не се приемат особени мнения. Щом е казано да бъдете боси по време на гимнастика, всички ще бъдете боси. Има ли деление между вас, работата няма да върви. Каже ли се, че трябва да тръгвате на екскурзия, всички ще сте на крак, в един часа, в два часа през нощта - всички в уречения час точно.

Благоприличието е едно от ценните качества на ученика.

Ученикът не трябва да очаква Божията милост. Щом е ученик, сам трябва да работи, да разчита на своите сили.

Когато ученикът изпълнява Божията воля, Бог пък изпълнява неговата воля.

Ученикът трябва да работи върху себе си: от една страна, да пази своята вътрешна чистота, а от друга, да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост се състои в умерено ядене и спане, в умерен живот. Чистият живот изключва всичко, което би могло да скъси живота. Има блага, които, придобити прежде­временно, стават причина да се изгубят чистотата, добротата, знанието.

Богатството проваля всеки слаб, неустойчив човек.

Без самообладание ученикът не може да се развива правилно.

Мъчно се възприемат семената на Божественото учение от българска почва.

Ако вие не изпълните закона "Да възлюбиш Господа", страданията ще бъдат по-големи от тези наминалите поколения.

Не може да бъде ученик онзи, който няма нужното уважение и почитание към своя ближен. От вас се иска много да мислите, малко да ядете и малко да спите, повече да работите. Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води до пресищане.
Пресищането води до ред болезнени състояния.

За да определите отношенията си към Бога, гледайте на тялото си като на уд от божествения организъм; така ще го запазите от ония разрушения,  на които днес е подложено. Как ще го почиташ човека, ако не почиташ тялото му, в което живее. Какво ще кажете за този, който взима теслата и удря с нея върху добре построената, измазана, изчистена къща на своя ближен? Като разрушава къщата му, той нарушава хармонията на вътрешния живот на своя ближен, на своя брат. Срещнете ли някой човек, погледнете на него като на нещо ценно, върху което е работил и продължава да работи. Докато Бог работи, стойте настрана. Сегашните хора нямат правилно отношение към Божественото, поради което сами себе си рушат. Щом разрушават себе си, разрушават и своите ближни.

Новото учение има своите правила и принципи, които трябва да се прилагат. Който не ги прилага в живота си, той не е никакъв ученик на новото учение.

Като ученици пазете се от закона на привличането. В този закон няма свобода. Само Божията любов дава свобода.

Ученикът е всякога млад и готов да помага на по-слабите.

Живото Божие Слово е храната, която поддържа организма на ученика и пречиства кръвта му.

Иска ли ученикът да възприеме нещо, той трябва да се отвори като цвят, да даде възможност на светлината да проникне в него. Така ще дойде и Божието благословение.

Разумният свят не дава възможност на окултния ученик да печели чрез лотарии. Не съжалявайте, че не печелите. Невидимият свят на всеки е дал толкова, колкото му трябва.

Ученикът не се жени. Ожени ли се (омъжи ли се) е вън от Школата. Ученикът не лъже. Ученикът учи. Не се състезава. Ученикът сам решава задачите си.

И способните, и неспособните ученици могат да изопачат Словото и учението.

Нека има нещо в тебе, което хората да не знаят. Ако те попитат какво мислиш за Бога, не бързай да отговаряш.

Препоръчвам ви да изучавате Библията. Ползвайте се от опитността на онези, за които се говори там.

Страданията на ученика са като първо и второ посвещение.

Не се занимавайте с миналото. Мислете само за настоящето.

Колко хубаво би било да можете да вкарате душата си във всичките си действия!

Ученикът малко яде, но е здрав.

Ученикът трябва винаги да мисли, че Господ живее в него, и всякога, и при най-лошото разположение, да не се оплаква, а да благодари за всичко.

Желая всички да бъдете млади, млади, млади, истинни, да служите на това велико Божествено учение с радост и любов. Да обичате всички, както Бог обича.

Сърцето си не залагайте, умът си не продавайте.

Туй знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочетете, а ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата душа.

Това учение трябва да се приложи — там е силата и спасението.

Преди 6000 години сте били в Египет и сте учили египетската мъдрост. Пратили са ви в този народ, за да го повдигнете, но не сте изпълнили задачите и задълженията си, провинили сте се в непослушание и сега сте тук, да изправите своите погрешки. Египетската мъдрост сте я смесили с разбиранията, поривите и влеченията на този народ, нещо е станало като миш-маш. Един път сте изпратени от Египет в Палестина, после във Вавилон, да се учите на магията, т.е. на тогавашната вавилонска мъдрост. Втория път сте пращани в Гьрция, при появяване на нейната култура. От Гърция и Рим възприели сте християнството, след като сте били изпратени между славяните, пребивавали сте между българите в един дълъг период, само че вие сте една част от мнозинството. Най-живите братя са между моравското братство, а между сърбите, черногорците, поляците - братствата са много забатачили. Вие сте изобилна, богата почва, само че тази почва трябва да се разработва. Главата на Бялото Братство е Христос, а на черното - Сатана, Велзевул.

Вие сте солта на тоз народ; друг е въпросът дали можете да осолявате, но вашето бъдеще и това на народа ви зависи до висша степен от тази сол, която вие имате.

Ще си кажете: "Отсега нататък каквото и да ме сполети, аз ще живея за Бога!" Но да не знае целият свят - вие само да си знаете, вътре в душата ви да настане преврат.

И вас Господ ви е изпратил да извършите Неговата воля, но вие, като дойдохте, се изпоженихте, напра­вихте, си къща, родихте си деца и забравихте защо сте дошли.

За да бъде човек в духовен смисъл ученик, то е определено отпреди хиляди години и съществува от хиляди години.

Силата на едно учение зависи от любовта, която прониква в туй учение.
Ако това учение не ви даде свобода и разширение на ума, отхвърлете го.

Новата вълна, която идва, няма да ви остави на старото място. И ако вие не възприемете новото учение, у вас ще настане такава голяма скръб, цял ад. Адът е въздействието на Божествената вълна. За в бъдеще тези страдания ще се увеличат, и то толкова повече, колкото в по-голямо противодействие сте с Божествения дух и хармония.

Ако едно учение може като серум да внесе във вашия ум, който се гърчи, яснота и прямота, и изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот, то е право учение.

Човекът или душата, които са женени или имат някакъв обект, не могат да разберат пълнотата на онзи живот, за който аз говоря.

Ученици, които не ходят по пътя на Учителя си, не са ученици.

Всички вие имате по един обект в живота си: или къщата, или жената, или службата, или децата, или това, или онова. За да се прояви Любовта, вие не трябва да имате никакъв обект. Обектите спъват. Не уповавайте на това, което се изменя.

Великите Учители не се учат на Земята. Някои от тях ходят може би само за 5-6 години на Слънцето, да се учат и после идват на Земята. А по кой път те отиват на Слънцето, това един ден вие ще проверите.

Словото, което влиза у вас, аз наричам "въплотяване във висша степен". Онзи човек, у когото Словото е вьплотено, от него излиза благоухание. А от всички ония, у които Словото не е станало плът, излиза една лоша, неприятна миризма.

Истински живот е този, в който Словото става плът.

Ученикът всякога трябва да е на последно място във физическия живот.

"Праведният чрез вярата ще бъде жив" - когато се намерите пред най-големите мъчнотии в живота си или на върха на най-голямата опасност, кажете си тези думи, този стих от Евангелието, направете опит, тези думи са Божествени.

До края на този век ще се въплотят 8000 адепти. Тази култура, далеч по-висша от сегашната, ще се наложи на човечеството, още както спят.

Бесът - това е гласът на света. Освободете се от този бес в себе си.

Щом се натъкне на някакво страдание, ученикът благодари на Бога за привилегията, с която го е удостоил. Никое страдание няма да убегне на ученика. Той ще мине през хиляди изкушения и съмнения. Колкото по-високо се издига, толкова по-големи бури ще преживее, но той ще държи връзка с Бога, неговата сила е в издържането на всички изпитания.

Под Словото Божие разбирам целокупния живот - всички живи същества по земята, небето, слънцето, планетите.

Умът ви може да се развива само под влияние на Божия Дух.

Докато не простите на ония, които не ви обичат и ви причиняват пакости, никакви стихове и формули няма да ви помогнат, никакви школи, наука и магия няма да ви спасят.

Ученикът се ползва, когато сам решава задачите си, а не ги оставя сами да се решават или някой друг да му ги решава.

Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното у човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка, а духът - присадка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, присадката се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива.

Който се домогне до вътрешния смисъл на това учение, той ще намери сили да продължи живота си, да го укрепи, да разреши задачите си правилно.

Това учение е в състояние да възстанови краката на хромия, да отвори очите на слепия. То е учение на живия Бог, който е между хората, камъните, растенията, животните, навсякъде.

Окултните науки не са за болни, хилави, неврастеници, ексцентрични хора.

Който е минал през нечистотиите и съблазните на живота и е запазил чистотата си, той може да се нарече ученик. Някои искат да бъдат ученици, но да се затворят, да се изолират, уединят някъде, далеч от съблазните, за да пазят чистотата си. Ученикът трябва да мине през света, през всички изкушения и ако издържи на всичко, е ученик.

Някои ме питат защо, като говоря, не ви довеждам до края на въпросите, но ги оставям открити. Моята цел не е да ви давам разрешени въпроси, но да ви накарам да мислите свободно и самостоятелно, да четете, да изучавате природата и това, какво са казали гениите, учените, пророците, Учителите.

Който греши, лъже, краде, клевети, е извън Школата.

Ако може да приложите една стотна от това учение, ще сте щастливи.

Единственото важно за мен и за вас е да изпълним Божията Воля.

За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти.

Никаква лъжа, никакво извъртане на фактите,  на чувствата, на движенията. Може да те обесят, но ще кажеш истината, ще бъдеш скромен и естествен.

Ученикът нито се жени, нито за мъж отива, нито за жена отива, нито роб става, нито робчета ражда. Ученикът е свободен.

В специалния клас само свободни ученици ще влизат. В общия клас може да влизат и женени, и неженени.
Моми и момци, които имат намерение да се женят, хич да не влизат в Школата.

Докато не се научите да контролирате тялото си, ученици не може да бъдете. Тялото ще ви спъва много.

Не се приближавайте един до друг. В близостта няма никаква красота. Приближаване може да става, но в редки случаи.

Светлина, мир и радост - това са качества на ученика.

Ученикът учи - всички други се занимават.

Не можеш ли да заемеш последното място, ученик не можеш да бъдеш.

Ученикът трябва да се пази от всички безполезни удоволствия, които спират развитието на ума.

Окултният ученик, ако заболее, може да се лекува със силата на молитвата и на своя ум.

На окултния ученик не е позволено да се подлага на операции. Поначало, който служи на Бога, не може да бъде болен.

Всеки от вас, който боледува, е нарушил някои от законите на разумната природа.

Не е позволено на ученика да пие бира, боза, лимонада, вино, спиртни напитки.

Окултният ученик сега работи, не отлага за бъдеще, защото знае, че бъдещето е сега, днес.

Знание без чистота е в състояние повече да ви спъне в живота, отколкото да ви повдигне.

Не мислете, че като се уедините, много работа ще свършите. Уединението не е външен процес.

Всички задачи, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват. Правите ли избор в задачите, една от тях да се изпълни, а друга - не, вие не сте окултни ученици.

Докато Словото Божие не стане плът и кръв, ще се пържите в собствените си грешки и слабости, както досега сте се пържели.

Каквото и да се случи в живота ви, пазете равновесие.

Ако ученикът разреши едно противоречие правилно,  той се повдига, не го ли разреши правилно, той се понижава.

Искате ли да се развивате правилно, вие трябва да сте отворени за Бога, това в окултизма се нарича инфлькс - влияние на Духа върху човека, т. е. връзката между Божественото и човешкото.

Не се разсейвайте, не мързелувайте, не губете времето си, а работете "докле е ден".

Вие сте в Школата, за да развивате известни дарби и способности.

Ако не работите както трябва, влизането ви в Школата е без­предметно.

Помагайте на тези, които страдат и се нуждаят от помощ. Бъдете образци не на думи, а на дела. Не сте ли образци, думите ви ще бъдат глас в пустиня.

Като сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате в аурите си.

Свободата е в самите вас, а не вън от вас.

Една от задачите на ученика е да говори меко, музикално.

Според мене всички тук сте женени, и то така, както не трябва да бъде.

Ученикът не се изкушава от временни неща.

Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема.
Радвайте се един на друг, докато сте заедно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар