четвъртък, 23 февруари 2017 г.

Окултният ученик - 3


Ученикът престава да бъде ученик щом изгуби връзката си с Учителя.

Бъдете внимателни да използвате знанието, което ви се дава. Това знание е необходимо да решавате правилно задачите си и мъчнотиите на своя живот. Така трябва да решавате задачите, че да бъдете пример на окръжаващите. Хората от света трябва да видят в лицето на всеки едного от вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, не на думи. Веднъж влезли в Школата, задачата ви е да се справите правилно с кармата си.

Постиженията на ученика зависят от будността на съзнанието: да следи своите прояви, да не се отпуща, да не се поддава на мързел, да се коригира всеки миг, да бъде абсолютно точен при изпълнение на обещанията си. Точността е хармония, такт, музика. Окултният ученик трябва не само да придобива знания, но и да знае как да ги използва и винаги да е готов да прилага. 


Задачата на Школата не е да ви направи изведнъж умни и добри. Знанието може да увеличи тревогите ви. Имате мозък от килограм и половина, ограничен ум, а искате да обхванете цялата вселена. Мозъкът на един ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество. 


Пазете се от огрубяване на чувствата и развивайте в себе си нежност и състрадание. 


Аз наричам младежки окултен клас на вечната младост, на божествената нежност и бих желал да останете завинаги деца, не по ум, но душите ви да бъдат детски, чисти, нежни. 


Мисля, че ще намерите по три-четири часа на ден такова празно време, което да посветите на новото учение. 


Няма да мислите, че сте бедни, а ще изисквате условия, при които можете да се развивате. Срамно е ученикът да се обезсърчава. 


Проявите ли добри навици, вашият път е отворен. Благородство се иска от всички ви: в лицето, в поведението, в обноските - навсякъде и във всичко да се чете благородство. Всички можете да бъдете за пример. 

На ученика не се позволява да бъде намусен. 


Всички окултни школи препоръчват пеенето и свиренето като средства за тониране. 


Вие трябва да имате висок идеал, с прекрасни отношения помежду си, да се стремите към естествена етикеция. 


Ученикът не се влияе от външните условия, съзнанието е будно, мисълта трезва; без съмнение и колебание върви към своята цел. 


Когато ученикът съгреши, добре е няколко вечери подред да спи на борови дъски, без възглавница, да приеме от качествата на бора. Борът внася импулс за растене нагоре, същевременно смекчава характера. 


За да учи добре, човек се нуждае от самота, от проста и скромна обстановка, която да не отвлича вниманието му. Стаята да е просто мебелирана, но красива: стол, маса, печка, шише с вода и книги. 


Ако имате много знания, а не прилагате нищо, вие ще приличате на земеделец с много земя, но необработена, безводна, без плодове.

Та и вие какво ще се ползвате от четенето на хубави и свещени книги, а нищо да не прилагате. 


Като ученици трябва да знаете закона, че в мълчание работите стават по-добре, отколкото при говорене. За една работа се говори само когато се свърши. 

Дружете с хора, с които си хармонирате, ползвайте се от услугите на тези, с които сте в хармония и единство.

Добре е да изучавате астрономия, математика, окултните науки.

Добре е да правите упражнения, да прилагате правилата за хранене, за дишане, за спане, съзнателно се самовъзпитавайте. Вие сте свободни да работите или не, но ако се откажете от днешната работа, ще изгубите условията на деня. 


На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, когато е могъл, а не е приложил добродетелите си. 


От теб се иска услуга - направи я. Откажеш ли под предлог, че нямаш време или нещо друго, ти се свързваш с един отрицателен закон на природата. Против теб се опълчва верига от отрицателни сили, които ще развалят след време твоите планове. Те представляват подпочвена вода, която бавно, но сигурно разрушава. Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се иска да минете покрай тях, без да ги смущавате с мисълта си. 


От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене.

За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта. 


Външно и вътрешно абсолютно чисти. 


Прилагайте знанията в живота си, а не ги трупайте. Ако чрез тях не можете да придобиете вътрешен мир и спокойствие, все едно че нищо не знаете. 


Ако отношенията ви към Бога са изправни, още днес можете да постигнете всичко, каквото желаете. 


Когато сте неразположени, гневни, недоволни от живота, знайте, че сте попаднали в среда, по-силна от вас. За да преодолеете неразположението си, усилете вътрешните условия, да излезете над средата, която ви потиска. 


Никога не пожелавайте да бъдете абсолютно щастливи. Никога не пожелавайте големи работи, големи радости, защото те носят и големи скърби. 


Не приемете ли една скръб, ще ви се прати по-голяма. 


Който влиза в младежкия окултен клас, трябва да бъде неженен - външно и вътрешно. Външно неженен значи свободен от задължения, които семейният живот налага. Вътрешно свободен значи свободен от задъл­женията на света. Помагайте на хората от света, без да се свързвате с тях. Обичайте ги, без да се свързвате с погрешките им.

Който влиза в младежкия окултен клас съзнателно, той не мисли да се жени нито за мъж (или жена), нито за света.

Ако умът, сърцето и волята ти не са свободни, все едно че си женен. Жененият е вързан, не може да върши специална работа.

Целта на специалния клас е да ви върне към първоначалната чисто­та и девственост. Разбирайте понятието "девственост" в широк смисъл. Това разбиране се постига чрез дълбока мисъл и възвишени чувства.

Ученикът се отличава от другите по своята чистота и мекота, скромност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят, какво е придобил с учението си?

Когато се хармонизирате вътрешно, ще се хармонизирате и с окръжаващите ви. За да постигнете това, не се спирайте на злото. Като космична сила злото е неизбежно, не се борете с него.

За сегашното ви развитие по-добри условия от тия, които имате, не очаквайте. Като работите с любов и радост, ще ви се дадат по-добри условия.

Материалът, който ви давам в беседите и лекциите, трябва да се обработва и прилага. За да се приложи,   първо  трябва  да  се обработи, да се домогнете до вътрешната страна на знанието. Ако не го обработите и приложите, животът ви ще мине напразно.

За ученика физическата, умстве­ната и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов.

Ако вие идвате в Школата с вашите грижи, нямаме нужда от вас. Школата не е спасителен дом. Който е болен, отвън да стои.

На ученика не се позволява да се занимава с отрицателните качества на другите. Никога да не се спира на погрешките на другите, ако иска да се облагороди.

Тия познания, които получавате в Школата, ще ви ползват не само в сегашния ви живот, но и в бъдещия, и за хиляди години напред.

Ако вие не знаете как да спите, никога не можете да се учите духовно, защото когато спите, се учите духовно. Не можете ли да спите спокойно, не можете и ученик да бъдете.

На окултния ученик не се позволява да спи денем.

Ако бихте знаели тщеславието, лицемерието, любопитството какви последствия произвеждат в организма, не бихте ги помирисали. Своенравието - също.

Ако вие тук влизате като мъже и жени, никакви ученици не сте.

Учениците са образец във всяко отношение.

Българите като ученици са много слаби и неиздръжливи. Затова в миналото на Балкана нито една школа не се е задържала, а са минали на запад. И сега туй учение, ако не се приложи тук, ще замине на запад или изток и ще изгуби значението си за България, а Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина. Едно окултно учение, което идва от пространството, е условие за един народ да се развива правилно.

Най-великото благоденствие за един окултен ученик е да има мъчнотии, и то големи.

Пазете се всякога от следното: да не се подигравате, да не подбивате, да не лъжете, да не губите своето и на другите времето, да не се раздвоявате и да не раздвоявате другите около вас.

Като ученици никому няма да четете морал. Ще си търпите възгледите, ще се изслушвате. Всички, които лъжат и клюкарстват, са вън от школата. Които крадат и одумват, са вън от школата. Онзи, който лъже, пред мен е изгубил всичко.

Който не е музикален, ученик не може да бъде.

Ако в една школа не се тури любовта като основен закон за опознаване, никакви резултати не могат да се постигнат. Бога ние чрез Любовта ще познаем.

Всеки, който учи, се подмладява.

Първият закон за ученика: да има широк простор, широта и неговите приятели да не влизат в аурата му. Трябва да си пазите аурите.

Ако вие се свържете с едно лице или го обикнете прекомерно, ще се спъне вашето развитие. Това спъване може да не е съзнателно, затова окултният ученик трябва да е свободен! Нито него да спъват, нито той да спъва. Нужна е дистанция, за да манипулира съзнанието свободно.

Ученикът първо ще обикне Бога, който е любов, после ще обикне своята душа, после своя дух и най-после своя ближен.

Школата на Бялото Братство е безпощадна. Един ученик веднъж изпъден за непослушание, съдбата му е решена; той деградира постепенно, изгубва онези условия, при които може да учи. Във всяко прераждане условията стават все по-тежки, докато дойде в положение на посредствен индивид.

На окултния ученик не е позволено да изнася погрешките на другите, защото все едно че изнася своите погрешки - ние всички сме едно. Не съжалявам, че сте влезли в школата с погрешки, но че можете да използвате вашите погрешки, а не ги използвате. И когато някой направи една погрешка, голяма или малка, аз казвам: "ето един случай за този ученик за повдигане", а той казва: от мен човек няма да стане.

На окултния ученик не се позволява да пуши и да пие. Пушенето и пиенето психологически всякога са свързани с известни недъзи на човешката психология.

Ученичеството по благодат не се дава, то се дава по достойнство. Вие сега се приготовлявате за ученици.

Ученикът се отличава по своето благородство, по своята точност, по своята светла, права, трезва мисъл. Той върви смело, без страх и съмнение в пътя.

Ученик, който пости, на екскурзия да не ходи. На екскурзия ще носи хлебец, ще пие вода и ще благодари на Бога.

Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал; ум светъл като слънцето; възвишена, благородна и широка душа като вселената и дух крепък като Бога.

Дума дадена, обещана - да се изпълни. Малко ще говорите, ще обмисляте и ще изпълнявате.

За един окултен ученик думите "не може", "не е възможно" не съществуват. Ще преодолявате всички мъчнотии и спънки. За всяка празна дума ще отговаряте.

Окултният ученик се занимава със себе си, а не с погрешките на другите хора. Занимава ли се с другите, той е вън от школата.

Ноктите, дрехите, тялото - всичко в ученика трепти от чистота.

Косата измита, вчесана гладко, обувките чисти, широки, с ниски токове.

Окултният ученик се отличава с висок идеал; каквото и да желае или да притежава е най-хубавото. Като си избира приятел, ще избере най-благородния, най-умния, най-разумния и интелигентния, най-добрия, с най-­чистото сърце. Идеалът за вас да бъде: най-хубавото в света!

Да бъдете слепи и глухи за укорите и похвалите, които се отправят към вас; да бъдете слепи и глухи за погрешките на хората. Щом критикувате другите хора, връзките ви с Бога са скъсани и тогава никакво растене няма.

Ученикът не бива да очаква големи резултати.

Спрямо когото и да е отношенията ви да бъдат честни и коректни.

Който иска да учи, трябва да е в постоянна връзка с Бога. Школата - това е постоянно общение с Бога, с всички благородни души, с всички будни и съзнателни умове, с всички сърца.

Желанието ви за знание трябва да е толкова силно, че да няма сила в света, която да ви спъне.

Докачението е едно отвратително качество. Ученикът не бива да се докача (обижда) и да не е своенравен.

Бог няма да ви даде едно благо, докато не сте готови за него.

Болестите и недъзите не ви препоръчват много.

Без морална стабилност ученикът, колкото и знания да има, ще ги изгуби.

Ученици, които не могат да се почитат едни-други, не могат да почитат и Учителя си.

Всеки от вас сам за себе си да разреши въпроса как да се обхожда с другите, а не как се обхождат другите с него.

Няма да слизате долу по волята на света.

В Школата няма да си туряте краката един върху друг, а един до друг, умът - концентриран, душата - спокойна.

Всяка погрешка, която направите, ще я извадите пред себе си и ще кажете: "Ще я изправя".
Всички трябва да имате мек, приятен глас.

Изслушвайте се. Бъдете търпеливи.

Годините не определят ученичеството.

Първото нещо, което искам от вас, е да си миете ръцете често, най-малко 20 пъти на ден. Когато правите услуга, било на мен, било на друг, предвари­телно ще си измивате ръцете. Също искам от вас да бъдете абсолютно чисти и физически, и духовно.

Черни дрехи в школата няма да носите. Дрехите да са широки, свободно да падат, светли и бели, ленени, с широки ръкави, чисти дрехи и чисти тела.

Като ученици трябва да бъдете доблестни в отношенията си. Туй, което не можете да кажете някому в очите, не го казвайте и зад гърба му. Някой от вас направил погрешка. Защо не отидете при него и го посъветвате братски, без да ви чуе друг, а говорите зад гърба му.

Ученикът се учи от всичко. Страданията, бурите, неволите, присмехите, обидите са уроци.

Тесногръдие, малодушие, дребна­вости - всичко настрана!

Лошият навик е трън в плътта на човека. Ученикът трябва да се занимава специално с изкореняване на лошите навици. Новото учение има за задача изправянето на цялото човечество. Ученикът има лична задача - своето изправяне. Ко­лективното изправяне е задача на ангелите, на Бога.

Послушанието е велика добродетел на ученика.

Ученикът не може да расте, докато няма някаква тема за разработване.

Защо като четете новините, бързате да ги споделите с другите хора, а като четете Библията, не я споделяте? Защото ще ви нарекат глупави, назадничави, нали? Освободете мозъка си от ежедневните новини и сензации - истината от тях няма да научите, оставете ги тия съобщения за хора, чийто мозък не е зает с по-високи интереси.

При каквито и условия да се намирате, изпълнете Божията воля. Благодарете и за най-малката радост, и за най-голямата скръб.

В Индия окултните школи са много строги, защото колкото no-нагоре се качва ученикът, толкова и силите, които действат там, са по-съвършени.

Тогава ученикът може да направи и много големи добрини, и много големи злини, както на себе си, така и на другите. Има различни степени на ученичество.

Едно нещо ще знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите и той ще се повдига, ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на вашата длъжност.

Ученикът трябва да дойде до положение да не греши, а не да се крие от хората и от Бога.

Нямате ли вътрешен мир, вие не можете духовно да растете.

От всички ученици се изисква целомъдрие и великодушие. Няма друг път за придобиване на окултните сили. При условията, в които днес живеете, тези две качества са необходими за вас, ако искате да минете благополучно през гъстата материя, която газите.

Ученикът трябва само да слуша, да наблюдава, да учи.

Досега нито един от учениците не е издържал изпитите си както трябва.

Като ученици в Окултната школа надпреварвайте се в отдаване почит един на друг, в правене на добро и на услуги един на друг.

Учениците на Окултните школи се познават и обичат, макар и на грамадни разстояния един от друг.

Самообладанието е важно качество за ученика. Ако от най-малката случка, противодействие или изненада може да наруши равновесието си, ученикът не може да се надява на успех в работата си.

Ученик, който страда за пари, за богатства, показва, че е още дете, което преждевременно са заставили да учи. Дойде ли някой брат (сестра) у дома ви, приемете го сърдечно, искрено, предложете му да си измие краката, да си почине и после го разговаряйте. Бъдете свободни, искрени, без стеснение помежду си.

Молете се, работете усилено върху себе си, докато сърцето ви утихне. Всички бури и ветрове, всички вълнения да престанат, да настане светъл ден за вашето небе, без облаци и сенки. Постигнете ли това, радостта ви ще бъде неописуема. Засега всички сте в пустинята, където дълго време трябва да се молите, докато преодолеете мъчнотии, които се изпречват на пътя ви. Преодолеете ли ги веднаж, не се бойте, защото зад вашия гръб не е нито държавата, нито индивидуалният, нито семейният, нито общественият. Зад вашия гръб е БОГ. Досега вие сте живели за себе си, за дома си, за обществото, за човечеството, отсега нататък живейте с Бога. Така ще придобиете светлина да разберете това учение, да се разбирате със своите ближни и с всички.

Знанието трябва да се разработи и асимилира така, че да стане ваша плът и кръв.

Ученикът работи абсолютно безкористно и с любов.

Ученикът раздава и просвещава даром.

Желая на всички ви да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него постоянно се стремете.

Работете да създадете около себе си здравословна атмосфера. Ако някой от вас заболее или отпадне духом, или материално се съсипе, вечер, когато той спи, изпращайте към неговото съзнание и подсъзнание добри мисли. Чрез закона на внушението може да помагате на болни, на бедни, на отчаяни.

Да бъдете здрави и ликвидирали със стария начин на живот.

Да не остане човек, към когото да имате неприязнено отношение. Достатъчно е само една сметка неуредена, за да не можете една крачка нагоре да поемете.

Себеотричането подразбира скъсване на всички стари, неправилни връзки с хората и създаване на нови, които почиват на законите на Любовта, Мъдростта и Истината.

Докато ученикът изучава природата или размишлява върху въпроси от божествен характер, трябва да облича ленена дреха.


За ученика музиката и пеенето са бронята, която го предпазва от неблагоприятните условия.

Към четвърта част

Няма коментари:

Публикуване на коментар