вторник, 27 юни 2017 г.

Zen Master Hakuin - poem


Всички същества по природа са Буда
Както ледът по природа е вода
Без вода няма лед
Без същество няма Буда
Колко тъжно, че хората игнорират близкото
И търсят Истината далеч:
Като някой посред вода
Плаче от жажда.
Като дете от богаташки дом
Скитащо се между бедняци
Изгубени в тъмните пътеки на невежеството
Ние се скитаме през шестте свята
От тъмна пътека към тъмна пътека -
Кога ще бъдем освободени от раждане и смърт?
О, зазен на Махаяна
За тази най-висока цена!
Отдаване, покаяние, обучение
Множество парамити
Всички имат своя източник в зазен
Тези, които опитат зазен дори веднъж
Изтриват престъпления без начало
Къде са всичките тъмни пътища тогава
Самата чиста земя е близо
Този, който чуе тази истина дори веднъж
И слуша с благодарно сърце
Съхранявайки я и почитайки я
Получава благословии без край.
Много повече тези, които се обръщат
И свидетелстват за своята природа,
Своята природа, която не е природа,
Иди отвъд простата доктрина.
Тук причина и следствие са еднакви
Пътят е нито две нито три.
С форма, която не е форма
Отивайки и идвайки ние никога не сме заблудени
С мисъл, която не е мисъл
Пеене и танцуване са гласовете на Закона.
Безгранично и свободно е небето на Самадхи!
Ярка пълната луна на мъдростта!
Наистина, липсва ли нещо сега?
Нирвана е точно тук, пред очите ни,
Точно това място е Лотосовата Земя.
Точно това тяло, Буда.
 Zen Master Hakuin


                                                        

All beings by nature are Buddha,

As ice by nature is water.
Apart from water there is no ice;
Apart from beings, no Buddha.
How sad that people ignore the near
And search for truth afar:
Like someone in the midst of water
Crying out in thirst,
Like a child of a wealthy home
Wandering among the poor.
Lost on dark paths of ignorance,
We wander through the Six Worlds,
From dark path to dark path–
When shall we be freed from birth and death?
Oh, the zazen of the Mahayana!
To this the highest praise!
Devotion, repentance, training,
The many paramitas–
All have their source in zazen.
Those who try zazen even once
Wipe away beginning-less crimes.
Where are all the dark paths then?
The Pure Land itself is near.
Those who hear this truth even once
And listen with a grateful heart,
Treasuring it, revering it,
Gain blessings without end.
Much more, those who turn about
And bear witness to self-nature,
Self-nature that is no-nature,
Go far beyond mere doctrine.
Here effect and cause are the same,
The Way is neither two nor three.
With form that is no-form,
Going and coming, we are never astray,
With thought that is no-thought,
Singing and dancing are the voice of the Law.
Boundless and free is the sky of Samádhi!
Bright the full moon of wisdom!
Truly, is anything missing now?
Nirvana is right here, before our eyes,
This very place is the Lotus Land,
This very body, the Buddha.

-Zen Master Hakuin


Няма коментари:

Публикуване на коментар