понеделник, 26 юни 2017 г.

Аз съм по-близо до теб от теб самия


Чуй, о Мой възлюбен
Аз Съм реалността на света, центърът на окръжността
Аз съм частите и цялото
Аз съм волята установена между Небето и Земята.
Аз създадох възприятията в теб само за да бъда обектът на Моите възприятия.
Ако възприемаш Мен, ти възприемаш себе си.
Но ти не можеш да Ме ввъзприемаш през себе си.
Моите очи са, през които Ме виждаш и виждаш себе си.

През твоите очи ти не можеш да Ме видиш.

Аз те виках толкова често, но ти не Ме чу
Показвах ти се толкова често, но ти не Ме видя
Претворявах се в аромати толкова често, а ти не Ме помириса,
Вкусна храна, и ти не ме опита
Защо не Ме достигна чрез обектите, които докосваш
Или вдиша чрез сладки парфюми?
Защо не Ме виждаш? Защо не Ме чуваш?
Защо? Защо? Защо?

За теб Моите наслаждения превъзхождат всички други наслаждения
А удоволствията, които ти осигурявам, надминават всички други удоволствия.
За теб аз съм за предпочитане пред всички други добри неща.
Аз съм Красота, Аз съм Милост
Обичай Мен, обичай само Мен
Обичай себе си в Мен и само в Мен
Привържи се към Мен
Никой не ти е по-близък от Мен
Другите те обичат заради себе си
Аз те обичам заради теб
А ти, ти бягаш от Мен

Скъпи мой!
Ти не можеш да се отнасяш с Мен справедливо
Защото ако Ме приближиш
То е защото Аз съм се приближил
Аз съм по-близо до теб от теб самия
От твоята душа, от твоя дъх
Кой измежду съществата
Ще се отнася с теб както Аз?
Аз те ревнувам от теб самия
Аз не искам да принадлежиш никому
Нито дори на самия себе си
Бъди Мой, бъди за Мен, както си в Мен,
Въпреки че дори не осъзнаваш,

O, възлюбени!
Нека тръгнем към съюза
И ако намерим път
Който води към раздяла
Ние ще унищожим раздялата
Нека вървим ръка за ръка
Нека влезем в присъствието на Истината
Нека това е нашият съдия
И да постави печата си върху нашия съюз
завинаги

Ибн АрабиListen, O dearly beloved!
I am the reality of the world, the centre of the circumference,
I am the parts and the whole.
I am the will established between Heaven and Earth,
I have created perception in you only in order to be the object of My Perception.
If then you perceive Me, you perceive yourself.
But you cannot perceive Me through yourself.
It is through My Eyes that you see Me and see yourself,
Through your eyes you cannot see Me.


Dearly beloved!
I have called you so often and you have not heard Me.
I have shown Myself to you so often and you have not seen Me.
I have made Myself fragrance so often, and you have not smelled Me,
Savorous food, and you have not tasted Me.
Why can you not reach Me through the object you touch
Or breathe Me through sweet perfumes?
Why do you not see Me? Why do you not hear Me?
Why? Why? Why?

For you My delights surpass all other delights,
And the pleasure I procure you surpasses all other pleasures.
For you I am preferable to all other good things,
I am Beauty, I am Grace.
Love Me, love Me alone.
Love yourself in Me, in Me alone.
Attach yourself to Me,
No one is more inward than I.
Others love you for their own sakes,
I love you for yourself.
And you, you flee from Me.

Dearly beloved!
You cannot treat Me fairly,
For if you approach Me,
It is because I have approached you.
I am nearer to you than yourself,
Than your soul, than your breath.
Who among creatures
Would treat you as I do?
I am jealous of you, over you,
I want you to belong to no other,
Not even to yourself.
Be Mine, be for Me as you are in Me,
Though you are not even aware of it.

Dearly beloved!
Let us go toward Union.
And if we find the road
That leads to separation,
We will destroy separation.
Let us go hand in hand.
Let us enter the presence of Truth.
Let It be our judge
And imprint Its seal upon our union
For ever.

From: Henri Corbin. Creative Sufism ‘Alone with the Alone: Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi, p. 174-75

Няма коментари:

Публикуване на коментар