вторник, 27 юни 2017 г.

Месневи Книга V 1063-1084
Ако искаш да учиш теория
Говори с теоретици. Този начин е устен.
Когато учиш занаят, практикуваш го.
Това учение идва чрез ръцете.
Ако искаш дервишлък, духовна бедност
И празнота, трябва да бъдеш приятел с Учител.
Говоренето за това, четенето на книги
И правенето на практики няма да помогне.
Душата възприема от душа това знание
Мистерията на отсъствието
Може да живее в твоето сърце на поклонник
И все пак знанието за това може все още да не е твое
Чакай просветляващото отваряне
като че гърдите ти се пълнят със светлина
Както когато Бог каза, Не ви ли разширихме?
Не търси това извън себе си.
Ти си източник на мляко. Недей да доиш другите!
Има фонтан в теб.
Недей да ходиш наоколо с празна кофа.
Ти имаш канал в океана
Въпреки това търсиш вода от малък басейн
Моли се за любовно разширяване
Медитирай само на Това.
Коранът казва, И Той е с теб
На главата ти има кошница с пресен хляб
Все пак ти ходиш от врата на врата да търсиш корички
Чукай на вътрешната врата, не на друга.
Плискайки колена дълбоко в речната вода
Все пак продължаваш да искаш вода от торбичките на другите.
Водата е навсякъде около теб, но ти виждаш
Само бариери, които те държат далеч от водата.
Конят е под бедрата на ездача,
А ти все още питаш – Къде ми е конят?
Под теб! Не виждаш ли?
„Да, виждам, кой е виждал някога такъв кон?“
Луд от жажда, не можеш да пиеш от потока
Течащ покрай лицето ти
Ти си като перла от дълбокото дъно
Чудеща се в черупката си
Къде е океана?
Тези умствени питания правят бариера
Остани объркан в Бога и само това.

Mathnawī Book V 1063-1084If you want to learn theory,
talk with theoreticians. That way is oral.
When you learn a craft, practice it.
That learning comes through the hands.
If you want dervishhood, spiritual poverty
and emptiness, you must be friends with a teacher.
Talking about it, reading books,
and doing practices don’t help.
Soul receives from soul that knowing.
The mystery of absence
may be living in your pilgrim heart,
and yet the knowing of it may not yet be yours.
Wait for the illuminated openness,
as though your chest were filling with light,
as when God said, Did we not expand you?
Don’t look for it outside yourself.
You are the source of milk. Don’t milk others!
There is a fountain inside you.
Don’t walk around with an empty bucket.
You have a channel into the ocean,
yet you ask for water from a little pool.
Beg for the love expansion.
Meditate only on That.
The Qur’an says, And He is with you.
There is a basket of fresh bread on your head,
yet you go door to door asking for crusts.
Knock on the inner door, no other.
Sloshing knee-deep in fresh river-water,
yet you keep asking for other people’s water-bags.
Water is everywhere around you, but you see
only barriers that keep you from water.
The horse is beneath the rider’s thighs,
and still you ask, “Where’s my horse?”
Under you! Can’t you see?
“Yes I can see, but whoever saw such a horse?”
Mad with thirst, you can’t drink from the stream
running close by your face.
You are like a pearl on the deep bottom
wondering inside the shell,
Where’s the ocean?
Those mental questionings form the barrier.
Stay bewildered inside God, and only that.

Mathnawī Book V 1063-1084
Превод: ДургаНяма коментари:

Публикуване на коментар