четвъртък, 14 септември 2017 г.

Как да отговаряме на атаките и на обидите!


Когато някой ви напада, не му отвръщайте с по никакъв начин, каквото и да прави. Стойте така безмълвни, като камък; това ще ви позволи да триумфирате над боричканията. Какво значение има, какво ще кажат другите хора? Начинът на светските хора е да вземат участие в това, да отговорят любезно на този, който ги атакува. Ето, така започват споровете. Най- добрият начин е наистина да държите устата си затворена така плътно, както когато изцеждате топка от "Тсампа"(това е вид тибетско ястие).

- Тулку Ургуен Ринпоче

How to respond to attacks and insults!

When someone attacks you, do not fight back in any way whatsoever. Stay as quiet as a stone; this will allow you to triumph over squabbles. What does it truly matter what other people say? The way of worldly people is to give tit for that, to respond in kindly someone attacks you, so you fight back. That is how disputes begin. The best way, really is to keep your mouth shut as tightly as a squeezed ball of 'tsampa'.

~ Tulku Urgyen Rinpoche


Няма коментари:

Публикуване на коментар