сряда, 9 август 2017 г.

Медитация върху Пустотата


Друг монах отстъпи напред и каза: "Вече успях да медитирам върху пустотата."
Басуи отговори: "Кажи ми как медитираш върху пустотата."

Монахът отговори: "По време на медитация имам пълен контрол над разпръснатите мисли, и умът и тялото стават едно като ясно небе. Нямам съмнение, че тялото и умът ми са първоначално празни."

Басуи отвърна: "Това не е медитация на пустотата. Това е просто първият поглед на пустотата, събудили се всички ученици на Пътя. Ако учениците, които са се събудили до тази гледна точка не срещнат добър учител, те ще пренебрегнат закона на причината и ефекта и като стрелка, която се насочва към целта си, отиват направо в ада. В медитацията за празнотата, ти виждаш ясно в собствената си природа, петте сканда - форма, чувство, мисъл, дейност и съзнание - са всички празни, всички измами изчезват, личните възгледи са забравени, дейността на правене на разграниченията е изчерпана, и различни демони нямат място да извършват действията си. Дори с очите на Буда не може да се види, този свят на мир и интимност, тази цялостна реалност; тя се появява така, както е."
Дзен Мастър Басуи

MEDITATING ON EMPTINESS
Another monk stepped out and said: "I have already been able to meditate on emptiness."
Bassui responded: "Tell me how you meditate on emptiness." The monk said: "During meditation I have complete control over scattered thoughts, and mind and body become one like a clear sky. At this time I have no doubt that my body and mind are originally empty."
Bassui replied: "That's not meditating on emptiness. It's merely the first view of emptiness aroused by all students of the Way. If students arousing this point of view do not meet a good teacher, they will ignore the law of cause and effect and, like an arrow heading for its target, go directly to hell. In meditating on emptiness, you see clearly into your own nature, the five skandhas--form, feeling, thought, activity, and consciousness--are all empty, all delusions become extinct, personal views are forgotten, the activity of making distinctions is exhausted, and the various demons have no place to perpetrate their acts. Even with the eyes of a Buddha it cannot be seen, this world of peace and intimacy, this whole reality; it manifests as it is."
Zen Master Bassui Tokushō (抜隊 得勝, 1327–1387) was a Rinzai Zen Master

Превод: Валентина Божанина


Няма коментари:

Публикуване на коментар